LEGAL DISCLAIMER.

 1. AlgemeenWelkom op de website van GeoDynamics NV (hierna genoemd “GeoDynamics”): https://geodynamics.be (hierna genoemd de “Website”). Gelieve volgende basisregels, die uw gebruik van de Website beheersen, te bekijken (hierna aangeduid als het “Document”) en dit alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van dit Document uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van dit Document of u ondervindt hinder bij het lezen ervan, vraagt GeoDynamics u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken.
 2. Aard van de aangeboden informatieDe informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.
 3. AansprakelijkheidGeoDynamics levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal GeoDynamics proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt GeoDynamics u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan dit Document).GeoDynamics spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. GeoDynamics kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan GeoDynamics u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

  GeoDynamics is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals maar niet beperkt tot tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving). De contractuele and buiten-contractuele aansprakelijkheid betreffende het gebruik van de Website is beperkt tot 500 EUR, tenzij wanneer de wet een nog lagere beperking toestaat.

  GeoDynamics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door GeoDynamics.

  Echter, niets in dit Document sluit GeoDynamics haar aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.

 4. Links naar websites van derde partijenDeze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover GeoDynamics geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. GeoDynamics kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.
 5. Intellectuele eigendomAlle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van GeoDynamics en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van GeoDynamics.De naam en het logo van GeoDynamics en de producten en eventuele diensten door haar aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht. Deze Website is onderworpen aan het Belgische recht en de auteursrechten dienaangaande behoren toe aan GeoDynamics.
 6. Bescherming van persoonsgegevensDe verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van de Website zal steeds plaatsvinden conform de bepalingen, zoals opgenomen in de privacy verklaring van GeoDynamics. In kader van deze verwerking zal GeoDynamics optreden als verantwoordelijke voor de verwerking. De privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die GeoDynamics verzamelt, alsook over de wijze waarop GeoDynamics deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. De privacy verklaring is raadpleegbaar op de Website en dient in samenhang met dit Document te worden gelezen.
 7. Toepasselijk recht en rechtbankDit Document is onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van dit Document en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar GeoDynamics haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.
 8. UpdateGeoDynamics is gerechtigd om dit Document te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen waarbij GeoDynamics de datum van herziening zal aangeven bovenaan dit Document. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop het Document wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.
 9. DiversIndien enige bepaling van dit Document wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van dit Document en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
 10. ContactIndien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve GeoDynamics dan te contacteren op:

  Datum laatste aanpassing: 01/07/2020