PRIVACY VERKLARING.

PRIVACY VERKLARING

Datum laatste aanpassing: 20/02/2020

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van GeoDynamics NV (hierna genoemd “GeoDynamics”, “wij” of “ons”).
Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.
Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.geodynamics.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen GeoDynamics en haar klanten, prospecten en business partners.
Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die GeoDynamics verzamelt, alsook over de wijze waarop GeoDynamics deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
GeoDynamics wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving met betrekking tot de implementatie van deze EU Verordening.
Het bezoeken van de Website, beroep doen op onze diensten, het inschrijven op de nieuwsbrief en/of voor een opleiding/workshop/seminarie, alsook enige communicatie met GeoDynamics impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van GeoDynamics.

I. Soorten persoonsgegevens

GeoDynamics kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer (vast/gsm/persoonlijk)
 • Beroep of functie binnen de onderneming (optioneel)
 • Bedrijfsadres
 • Gebruikersnaam
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en het platform van GeoDynamics (zoals maar niet beperkt tot een IP-adres)
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan GeoDynamics (bv. tijdens correspondentie)

GeoDynamics verzamelt tevens automatisch betreffende het gebruik dat u maakt van de Website en/of het platform. Zo zal GeoDynamics, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website en/of het platform, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat GeoDynamics toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website of het platform.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het aanvragen van een demo / gratis demonstratie
 • Het aanvragen van een brochure / info documenten
 • Het opvragen van een offerte
 • De deelname van een event waar GeoDynamics instaat voor enkele diensten (zoals track and trace, tijdregistratie, …)
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van GeoDynamics (al dan niet middels het platform)
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief
 • Een service aanvraag (planning, hardware- en softwareproblemen)
 • Het inschrijven voor een opleiding / workshop / seminarie
 • Het invullen van het contactformulier
 • Correspondentie met en uitgaande van GeoDynamics (zoals onder meer via de chat op de Website en het platform van GeoDynamics, telefonisch, via email)
 • Het solliciteren voor een openstaande of spontane sollicitatie
 • Deelname aan wedstrijden
 • Het uitwisselen van business cards
 • De verificatie van uw identiteit (bv. wanneer u beroep doet op de support afdeling van GeoDynamics of het herstellen van uw wachtwoord).

De door GeoDynamics verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

III. Gebruik persoonsgegevens

GeoDynamics kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • De aanmaak en versturing van (tijdelijke) logingegevens in het kader van events waar GeoDynamics instaat voor enkele diensten (zoals track and trace, tijdregistratie,…)
 • Bezoek van de Website
 • Agenda planning om een demonstratie te geven
 • Contactopname na een aanvraag / vacature via de website
 • Contacteren van de winnaar(s) van een wedstrijd
 • Follow-up na een meeting dan wel van de overeenkomst met GeoDynamics
 • Het bevestigen van een inschrijving opleiding / workshop / seminarie
 • De uitvoering van de overeenkomst
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via de chat op de Website en het platform van GeoDynamics / contactformulier / service aanvraag)
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur.
 • Het verzenden van facturen, pakketten en uitnodigingen
 • Het invordering van betalingen en het voeren van de boekhouding
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website en/of het platform
 • Het opstellen van statistieken
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met GeoDynamics of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op GeoDynamics rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van GeoDynamics of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

GeoDynamics zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven (zoals maar niet beperkt tot database management, het verzenden van nieuwsbrieven, het voeren van de boekhouding en het verwerken van betalingen). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks doorgegeven worden aan payment providers, softwareleveranciers, intra-groepsvennootschappen (zoals de moedervennootschap van GeoDynamics), boekhouders en cloud partners.

GeoDynamics verbindt er zich in elk geval toe om met deze derden een dataverwerkingsovereenkomst af te sluiten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat GeoDynamics uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer GeoDynamics hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer GeoDynamics of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke GeoDynamics heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal GeoDynamics uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

V. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart GeoDynamics uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

VI. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die GeoDynamics mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met privacy@geodynamics.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan GeoDynamics te bezorgen via e-mail of per post.

In principe, kan u uw privacy rechten kosteloos uitoefenen middels bovenvermeld formulier.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van GeoDynamics.

VII. Beveiliging persoonsgegevens

GeoDynamics verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
GeoDynamics zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van GeoDynamics, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan GeoDynamics in dit kader geen absolute veiligheid garanderen. Meer info over hoe wij onze beveiliging van data aanpakken, kan u vinden op deze pagina.

VIII. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door één of meerdere passende waarborgen (zoals goedgekeurd door de EU):

 • Het afsluiten van een data transfer agreement met de bestemmeling, dewelke de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, zal bevatten; en/of
 • Bindende bedrijfsvoorschriften; en/of
 • Certificeringsmechanisme (zoals maar niet beperkt tot het EU-US Privacy Shield).

IX. Update Privacy Verklaring

GeoDynamics is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen waarbij GeoDynamics de datum van herziening zal aangeven bovenaan dit document. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. GeoDynamics draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer GeoDynamics

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop de GeoDynamics uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: privacy@geodynamics.be
 • Via de post: GeoDynamics NV, Dumolinlaan 9, 8500 Kortrijk, België ter attentie van de DPO

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop GeoDynamics deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop GeoDynamics uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.